Klassenzimmer 9a & 9b

Hallo 9er!

Hier gibt’s zur Zeit nix 😉

Deutsch 9a & 9b (E-Kurs): Fr. Jungblut
Deutsch G-Kurs
Mathe 9a (G-Kurs): Hr. Agirman
Mathe 9b (G-Kurs): Fr. Groß-Porten
Englisch E-Kurs
Englisch 9a & 9b (G-Kurs): Hr. Haben
Biologie 9a: Hr. Haben
Biologie 9b
Chemie 9a & 9b (E-Kurs): Fr. Johannes
Chemie E-Kurs 9b
Erkunde 9b: Hr. Lang
Französisch 9a & 9b
Geschichte 9a: Hr. Lang
Geschichte 9b
Physik 9a
Physik 9b
Sozialkunde 9a & 9b