Klassenzimmer 8a & 8b

Hallo 8er!

Hier gibt’s zur Zeit nix 😉

Deutsch 8a & 8b (E-Kurs): Fr. Tabellion
Deutsch 8b (G-Kurs): Fr. Jungblut
Mathe 8a (E-Kurs): Fr. Barbian
Englisch 8b (E-Kurs): Hr. Elsholz
Englisch 8a & 8b (G-Kurs): Fr. Castor
Beruf & Wirtschaft 8a: Hr. Haben
Biologie 8a: Fr. Johannes
Chemie 8a & 8b: Fr. Johannes
Französisch
GW
Physik