Klassenzimmer 7a & 7b

Hallo 7er! 

Hier gibt’s zur Zeit nix 😉

Deutsch 7b (G- & E-Kurs): Fr. Imandt
Mathe 7a (E-Kurs): Fr. Barbian
Mathe 7b (E-Kurs): Fr. Solle
Englisch 7a & 7b (G-Kurs): Hr. Haben
Englisch 7a  (E-Kurs): Fr. Schmitt
Englisch 7b (E-Kurs): Fr. Castor
Arbeitslehre
Französisch
GW 7a & 7b: Fr. Johann
NW 7b: Fr. Solle