Klassenzimmer 5: Archiv

Hallo 5er!

Hier ist das Archiv älterer Arbeitsaufträge!

Deutsch 5a & 5b: Hr. Elsholz & Fr. Uder

Mathe 5a: Fr. Welsch

Mathe 5b: Fr. Barbian

Englisch 5a: Fr. Schmitt

Englisch 5b: Hr. Schaefer

Französisch Sprachkurs 5a & 5b: Fr. Schmitt & Fr. Killmann
[Der Sprachkurs ist ein Zusatzangebot und kann freiwillig bearbeitet werden!]

GW 5a & 5b: Hr. Schaefer

NW 5a: Fr. Johannes

NW 5b: Fr. Barbian